Generalforsamling i NETVÆRKET den 15. marts

Tirsdag den 15. marts 2022 kl. 18.00 afholdes der ordinær generalforsamling i NETVÆRKET i forbindelse med netværksarrangementet “3. tirsdag…” i Spar Nord Lounge i Køge Idrætspark.

Dagsorden for NETVÆRKETs ordinære generalforsamling

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne regnskabsår
4. Fremlæggelse/godkendelse af årsrapport for 2021
5. Fastsættelse af kontingent for foreningsåret 2022
6. Forslag stillet af bestyrelsen til ændring af Netværkets vedtægter. (se nuværende vedtægter og forslag til ændringer)*. Evt. forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 2 revisorer9. Eventuelt

Valg af bestyrelseHvis du ønsker at stille op til bestyrelsen i NETVÆRKET bedes du kontakte formand for NETVÆRKET Steen Witthøfft på stw@partneradvokater.dk senest den 5. marts 2022.

Bestyrelsen i NETVÆRKET:Steen Witthøfft / PartnerAdvokaterFrans Wennich / Wennichs VVS & KloakGert Stahl Jacobsen / GSJ UdviklingElise Pedersen / Lellinge Container & KranTobias Thomas / TT-FilmMax Jakobsen / Axson Clean SolutionsJakob Kargaard / NordlysBrian Skov Andersen / EDC Poul Erik Bech ErhvervJens Rasmussen / JC Nordic

* Forslag til nye bestemmelser i Netværkets vedtægter:

§ 4 og § 6, 2. punktum udgår. Følgende tekst slettes:

§ 4. Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen med 5/6 majoritet af de afgivne stemmer.

§ 6. 2.pkt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

§ 10 1. pkt. om generalforsamling tilføjes: Generalforsamlingen kan afholdes såvel fysisk som digitalt.

§ 13 ændres med følgende tekst:

Foreningens regnskabsår- og kontingent år følger kalenderåret. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være godkendt af 2 revisorer, hvoraf mindst den ene skal være valgt blandt medlemmer udenfor bestyrelsen. Bogføring, registrering af indtægter samt betaling af udgifter foretages af administrationen i HB Køge. Alle betalinger skal godkendes af 2 personer, heraf skal mindst en være enten formand eller kasserer. Foreningens formue anbringes på en særskilt konto i anerkendt pengeinstitut.

Bestyrelsen skal hele tiden sørge for, at Netværket har kapital til at betale de løbende regninger og Netværkets likviditetsbehov skal opfyldes, inden der sker udlodning af midler til HB Køge. Det er op til bestyrelsen at afgøre fra gang til gang, hvornår der skal foretages udlodning og samtidig at sikre, at Netværket løbende har tilstrækkeligt likviditet til at betale kommende regninger. Bestyrelsen oparbejder en praksis for, hvor stor likviditet som Netværket skal have for at opfylde sine forpligtigelser.

Capelli Sport