Generalforsamling i NETVÆRKET den 16. marts

Tirsdag den 16. marts 2021 afholdes der ordinær generalforsamling i NETVÆRKET i forbindelse med netværksarrangementet “3. tirsdag…” online.

Dagsorden for NETVÆRKETs ordinære generalforsamling

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne regnskabsår
4. Fremlæggelse/godkendelse af årsrapport for 2020
5. Fastsættelse af kontingent for foreningsåret 2021
6. Indkomne forslag (evt. forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen)
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 2 revisorer
9. Eventuelt

Valg af bestyrelse
Bestyrelsen i NETVÆRKET ønsker at bakke op om HB Køges strategi for vækst i antal medlemmer af NETVÆRKET og flere partnere, og stiller derfor forslag på generalforsamlingen om valg af ni medlemmer til bestyrelsen fremfor det nuværende antal på syv. Hvis du ønsker at stille op til bestyrelsen i NETVÆRKET bedes du kontakte formand for NETVÆRKET Steen Witthøfft på stw@partneradvokater.dk senest den 10. marts 2021.

Bestyrelsen i NETVÆRKET:
Steen Witthøfft
/ PartnerAdvokater (formand)
Frans Wennich / Wennichs VVS & Kloak (næstformand)
Elise Pedersen / Lellinge Container & Kran
Tobias Thomas / TT-Film
Gert Stahl Jacobsen / GSJ Udvikling
Max Jakobsen / Axson Clean Solutions
Camilla Røhl / S.A.C

Capelli Sport