Generalforsamling i NETVÆRKET

Tirsdag den 17. marts 2020 kl. 18.00 afholdes der ordinær generalforsamling i NETVÆRKET i forbindelse med “3. tirsdag.
Generalforsamlingen finder sted i Nordea Lounge i Køge Idrætspark, Ved Stadion 6, 4600 Køge.

Dagsorden for NETVÆRKETs ordinære generalforsamling

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne regnskabsår
4. Fremlæggelse/godkendelse af årsrapport for 2019
5. Fastsættelse af kontingent for foreningsåret 2020
6. Indkomne forslag (evt. forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen)
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 2 revisorer
9. Eventuelt
Bestyrelsen i NETVÆRKET

Steen Witthøfft / PartnerAdvokater (formand)
Frans Wennich / Wennichs VVS & Kloak (næstformand)
Elise Pedersen / Lellinge Container & Kran
Tobias Thomas / TT-Film
Gert Stahl Jacobsen / GSJ Udvikling
Max Jakobsen / Axson Clean Solutions
Camilla Røhl / S.A.C

Capelli Sport